UOEP 22/23

Aquest equip promou de forma gradual les xarxes de suport en relació al centre, la família i als serveis externs, per això impulsa el treball conjunt entre els diferents professionals per tal de donar una resposta educativa ajustada a les necessitats dels alumnes.

Especialista

Nom

Orientadora

Maria Porquer

PT

Maria Antònia Bonnin

PT

Maria Victòria Camacho

PT

Ana Arqués

AL

Francesc Horrach

PTSC

Marta Moyà

ATE

Maria Antònia Albis

SMOE

Laura Borràs