UOEP 19/20

Aquest equip promou de forma gradual les xarxes de suport en relació al centre, la família i als serveis externs, per això impulsa el treball conjunt entre els diferents professionals per tal de donar una resposta educativa ajustada a les necessitats dels alumnes.

Especialista

Nom

Orientadora

Maria Rosa Reynés

PT

Maria Antònia Bonnin

PT

Isabel Fiol

PT

Marina Mestre

AL

Aina Vidal

AL 1/2

Margalida Crespí

PTSC

Marta Moyà

ATE

Ma Antònia Albis

ATE

Mari Àngels Arroyo