UOEP 20/21

Aquest equip promou de forma gradual les xarxes de suport en relació al centre, la família i als serveis externs, per això impulsa el treball conjunt entre els diferents professionals per tal de donar una resposta educativa ajustada a les necessitats dels alumnes.

Especialista

Nom

Orientadora

Maria Porquer

PT

Maria Antònia Bonnin

PT 1/2

Margalida Simonet

AL

Juan Francisco Horrach

AL 1/2

Joana Maria Vila

PTSC

Caterina M. Julià Alou

ATE

Maria Antònia Albis

ATE

Maria dels Àngels Arroyo