Equip Directiu

  • Director: Ramon Àngel Quetgles Ramis
  • Cap d’estudis: Maria Magdalena Ferrer Fiol
  • Secretària: Margalida Gual Gayà
  • Cap d’estudis Escola Nova: Jesús Martínez Valladares

HORARIS D’ATENCIÓ AL PÚBLIC

  • Preferiblement a primeres hores o bé amb cita prèvia.