Programacions d’Aula

La programació d’aula és un instrument organitzat en unitats seqüenciades on cada professor desenvolupa les programacions docents elaborades pels departaments didàctics (en el cas de l’educació secundària) o pels cicles
(en el cas de l’educació infantil i de l’educació primària) baix la coordinació del cap del departament o del coordinador de cicle.

Programacions
Infantil Primària
3 anys 1r
4 anys 2n
5 anys 3r
4t